Hi, How Can We Help You?
  • Adresă: str. Vasile Conta Nr.4, etaj 1, București
  • Telefon: 0753 103 311
  • Email: notariat@berevoianu.ro

Blog

Ce trebuie să ştii despre contractul de vânzare

Urmatorul articol iti prezinta ce trebuie să ştii despre contractul de vânzare. Legislația în vigoare prevede că vânzarea sau vânzarea-cumpărarea, cum este denumită în practică, este contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preț pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească, obiect al vânzării putând fi și dezmembrăminte ale dreptului de proprietate sau orice alt drept.

Iata ce trebuie sa stii despre contractul de vânzare – partile acestuia si regulile aplicabile persoanelor fizice

Părțile contractului de vânzare-cumpărare sunt reprezentate de către vânzător și, respectiv, cumpărător.
Legea prevede că pot cumpăra sau vinde toți cei cărora nu le este interzis prin lege (art. 1652 Cod Civil). Pentru a încheia în mod valabil un contract de vânzare, persoanele fizice trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu, capacitate care, ca regulă, coincide cu împlinirea vârstei de 18 ani.

Pentru minorii care au vârsta sub 14 ani și, respectiv, pentru interzișii judecătorești, contractul se încheie de către reprezentații lor legali.

În ceea ce privește minorii cu vârsta între 14 și 18 ani, aceștia pot încheia personal un contract de vânzare-cumpărare, cu încuviinţarea prealabilă a părinţilor sau, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă.

Obiectul contractului

Atât vânzătorul, cât și cumpărătorul au obligații reciproce. Astfel, obiectul material al obligației vânzătorului îl reprezintă bunul vândut, iar obiectul material al obligației cumpărătorului îl reprezintă plata prețului.

Bunul vândut trebuie să îndeplinească o serie de condiții:

(i) să fie în circuitul civil, (ii) să existe sau să poată exista în viitor, fiind permisă inclusiv vânzarea unui bun viitor, excepție făcând succesiunile nedeschise, (iii) să fie determinat sau determinabil, (iv) să fie posibil și, respectiv (v) să fie licit și moral.
În ceea ce privește prețul contractului de vânzare, în principiu, acesta trebuie să îndeplinească următoarele condiții: (i) prețul să fie stabilit în bani, (ii) prețul să fie determinat sau, cel puțin, determinabil, (iii) prețul să fie sincer și respectiv, (iv) prețul să fie serios.

Contractul de vânzare, caractere juridice ale acestuia.

• caracterul consensual – contractul de vânzare se formează prin simplul acord de voință al părților, fără a fi necesară o anumită formă pentru valabilitatea acestuia. Caracterul consensual cunoște o serie de excepții. Astfel, potrivit Codului Civil, părţile trebuie să încheie în formă autentică orice contract care strămută sau constituie drepturi reale ce urmează să fie înscrise în cartea funciară, sub sancțiunea nulității absolute. De asemenea, vânzarea unei moșteniri se încheie în formă autentică, nerespectarea acestei cerințe atrăgând nulitatea absolută a contractului de vânzare (art. 1747 Cod Civil);
• caracterul translativ de drepturi – prin efectul realizării acordului de voință între vânzător și cumpărător și independent de predarea bunului vândut sau de plata prețului se produce nu numai încheierea valabilă a acestuia, ci și transferul dreptului de proprietate de la vânzător la cumpărător. Însă, pentru ca transmiterea dreptului de proprietate să aibă loc la data încheierii contractului de vânzare cumpărare, trebuie îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: (i) bunul vândut să existe, (ii) bunul vândut să fie în proprietatea vânzătorului, (iii) transferul dreptului de proprietate să nu fie amânat fie de voința părților contractante, fie de o prevedere legală aplicabilă;
• caracterul sinalagmatic – în baza contractului de vânzare, vânzătorul și cumpărătorul au obligații reciproce, astfel, vânzătorul trebuie să transmită proprietatea bunului/dreptului vândut, să îl predea și să garanteze pe cumpărător împotriva evicțiunii și oricăror vicii ale bunului, în timp ce cumpărătorul trebuie să plătească prețul și să preia bunul;
• caracterul oneros – atât vânzătorul, cât și cumpărătorul urmăresc anumite interese patrimoniale, respectiv vânzătorul urmărește să primească prețul, iar cumpărătorul urmărește să primească bunul cumpărat în schimbul prețului;
• caracterul comutativ – în principiu, la momentul încheierii contractului de vânzare existența drepturilor și obligaților părților este certă, iar întinderea acestora este determinată sau determinabilă.

Documente și informații necesare în vederea încheierii contractului de vânzare care are ca obiect un bun imobil (apartament, casa, teren):

– acte de identitate pentru vânzători și cumpărători;
– certificate de căsătorie și convenții matrimoniale, dacă acestea există;
– acte de proprietate asupra imobilului care face obiectul tranzacției (contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de construire și proces-verbal de predare-primire, autorizație de construire și proces-verbal de recepție, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.);
– informații despre tranzacție (prețul vânzării, contul bancar al vânzătorului, data predării imobilului, clauze speciale dorite în contract etc.)
– certificat energetic eliberat de un auditor energetic autorizat;
– plan cadastral (plan de amplasament și releveu – schiță) și încheierea de intabulare aferentă imobilului (denumită și încheiere de carte funciară);
– adeverință emisă de asociația de proprietari (dacă este constituită), în cazul apartamentelor, parcărilor și boxelor situate în blocuri de locuințe (adeverința este valabilă 30 de zile de la data emiterii);
– cele mai recente facturi de utilități și dovada achitării acestora;
– certificat de atestare fiscală emis expres pentru operațiunea „VÂNZARE” sau „ÎNSTRĂINARE” pe numele proprietarului sau al proprietarilor, după caz, care să ateste plata taxelor și impozitelor pentru imobilul respectiv pentru tot anul în curs, emis de către Direcția taxe și impozite locale de la locul situării imobilului (certificatul fiscal este valabil 30 de zile din data emiterii, chiar dacă se schimbă luna calendaristică);
– extras de carte funciară pentru autentificare (se va obține de către biroul notarial);
– certificat de urbanism (pentru terenurile situate în intravilan, dacă este cazul);
– în cazul imobilelor având regimul juridic de monument istoric, adresă emisă de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional – Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional al Municipiului Bucureşti din care să reiasă că aceasta şi-a dat acordul la înstrăinarea imobilelor şi că Statul Român, prin Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional al Municipiului Bucureşti şi Primăria Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Dezvoltare şi Investiţii- Direcţia Cultură, Invătământ, Turism-Serviciul de Cultură nu îşi exercită dreptul de preemţiune la cumpărarea imobilului;
– acordul scris al băncii creditoare, pentru imobilele grevate de un drept de ipotecă.

Considerații finale

Indiferent că sunteți în postura de vânzător sau în aceea de cumpărător, notarul public acționează ca un consilier imparțial al dumneavoastră, acesta fiind autoritatea publică care garantează acordurile și actele juridice pe care le instrumentează.
Notarul public are rolul de a clarifica situații juridice concrete, de a consilia părțile cu privire la soluția juridică adecvată pentru problemele acestora și, respectiv, cu privire la consecințele obligațiilor pe care acestea și le asumă.

Ce trebuie sa stii despre contractul de vanzare: acum iti poti transmite documentele online !

Toate actele pot fi trimise în primă fază scanate/pozate pe adresa de email: notariat@berevoianu.ro ori depuse la sediul biroului în copie, originalele urmând a fi prezentate notarului public la momentul semnării contractului.

În funcție de particularitatea fiecărei situații concrete, notarul instrumentator poate solicita documente suplimentare în vederea încheierii contractului de vanzare.

Aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la încheierea unui contractul de vanzare?

Ne puteți contacta la nr de tel 0753 103 311 sau pe email la adresa notariat@berevoianu.ro

Te-ar putea interesa şi …

Despre Societatea Profesională Notarială Berevoianu și Asociații

Societatea Profesională Notarială Berevoianu și Asociații, notariat sector 2 București, este situat zona Universitate, pe strada Vasile Conta nr. 4, etaj 1 și oferă servicii specifice activității notariale atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice, într-un program de lucru prelungit care să asigure rezolvarea eficientă a solicitărilor tuturor clienților.

Biroul notarial și-a început activitatea în anul 2011 sub coordonarea dlui notar Radu Berevoianu în scopul de a oferi servicii notariale moderne, sigure și eficiente. Începând cu anul 2020, prin alăturarea dnei notar Ioana Diaconu, biroul notarial a devenit „Societatea Profesională Notarială Berevoianu și Asociații”, o echipă profesionistă și motivată de a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră.

ce trebuie sa stii despre contractul de vanzare
ce trebuie sa stii despre contractul de vanzare

Prin experiența acumulată, prin oferirea unor servicii conexe activității juridice notariale constând în colaborări eficiente cu birouri de traduceri autorizate, cu furnizori de servicii de cadastru și certificate energetice, prin amplasarea biroului într-o zonă centrală, ușor accesibilă a orașului București, suntem pregătiți să vă oferim servicii juridice notariale complete.

Cu un personal experimentat, biroul nostru oferă o gamă de servicii juridice notariale performante, care derivă din efortul nostru de a ne adapta constant nevoilor unei societăți tot mai dinamice și mai sofisticate.

Experienţa acumulată și pregătirea juridică constantă ne fac un partener de încredere, fiind mereu gata să vă punem la dispoziţie instrumente juridice eficiente care să răspundă solicitărilor dumneavoastră, indiferent de gradul de complexitate al acestora.

Apeleaza cu incredere la Societatea Profesională Notarială Berevoianu și Asociații, notariat Magheru, pentru servicii notariale complete oferite de catre o echipa profesionista cu experienta dovedita.

Iti oferim gratuit toate informatiile necesare despre contractul de vanzare, practic tot ce trebuie sa stii despre contractul de vanzare!

Societatea Profesională Notarială Berevoianu și Asociații este solutia perfecta daca te afli in cautarea unui notariat Universitate care sa ofere servicii complete notariale.