Hi, How Can We Help You?
  • Adresă: str. Vasile Conta Nr.4, etaj 1, București
  • Telefon: 0753 103 311
  • Email: notariat@berevoianu.ro

Blog

Ce este dreptul de uzufruct și care este obiectul acestuia.

Dreptul de uzufruct este dreptul de a folosi bunul alte persoane și de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, cu îndatorirea de a-i conserva substanța.
Obiectul acestui drept îl poate constitui orice bunuri mobile sau imobile (casă, teren) sau accesorii ale acestora.

Constituirea dreptului de uzufruct

Dreptul poate fi constituit prin acte juridice inter vivos (între vii), respectiv printr-un contract, un exemplu fiind contractul de vânzare prin care vânzătorul își reține dreptul de uzufruct viager și înstrăinează nuda proprietate, sau prin acte juridice pentru cauză de moarte (mortis causa), respectiv testatorul dispune printr-un legat instituirea unui drept de uzufruct cu titlu particular în favoarea unei persoane desemnate de către acesta. O altă modalitate de constituire, mai puțin uzuală, însă, o reprezintă uzucapiunea sau posesia de bună credință a unui bun mobil.

De menționat este faptul că dreptul de uzufruct poate fi constitui doar în favoarea unei persoane existente.

Durata dreptului de uzufruct:

• dreptul constituit în favoarea unei persoane fizice este cel mult viager, respectiv cel mult până la data la care persoana în favoarea căreia a fost constitui decedează;
• dreptul constituit în favoarea unei persoane juridice este de cel mult 30 de ani; dacă dreptul este constituit pentru o durată mai mare de 30 de ani, uzufructul se reduce de drept la 30 de ani;
• dacă durata nu a fost prevăzută, va opera prezumția că uzufructul este viager în cazul persoanelor fizice și, respectiv, că este constituit pe o durată de 30 de ani în cazul persoanelor juridice.
Drepturi și obligații ale uzufructuarului
• dreptul de a folosi în exclusivitate bunul, inclusiv dreptul de a-i culege fructele, dacă nu s-a stipulat altfel în actul de constituire a uzufructului;
• în lipsă de stipulație contrară, posibilitatea de a ceda dreptul său altei persoane fără acordul nudului proprietar, cu respectarea prevederilor de carte funciară aplicabile;
• dreptul să efectueze lucrări și îmbunătățiri aduse bunului, pentru lucrările necesare aduse bunului având dreptul la o indemnizație echitabilă la momentul încetării dreptului de uzufruct;
• dreptul să închirieze sau, în funcție de situație, să arendeze bunul care face obiectul uzufructului;
• dreptul de a exercita acțiuni în justiție pentru apărarea dreptului său;
• obligația de a inventaria bunurile mobile și de a constata starea în care se află bunurile imobile;
• obligația de a nu schimba destinația bunurilor;
• obligația de a efectua reparațiile de întreținere a bunului și de a-l notifica pe nudul proprietar de necesitatea acestora sau, în anumite situații, chiar să le efectueze;
• obligația de a constitui o garanție pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin;
• obligația de a restitui nudului proprietar bunul în starea în care se află la data stingerii uzufructului, fiind ținut să îl despăgubească pe proprietar pentru orice prejudiciu cauzat prin folosirea necorespunzătoare a bunului dat în uzufruct.

Drepturi și obligații ale nudului proprietar

• dreptul de a dispune de bun, inclusiv deptul de a-l înstrăina, noul proprietar fiind obligat să respecte uzufructul valabil constituit anterior înstrăinării;
• dreptul de a exercita anumite acțiunui în justiție pentru a-și apăra dreptul;
• obligația de a nu îl împiedica pe uzufructuar să beneficieze de dreptul său;
• obligația de a suporta cheltuielile cu reparațiile mari ale bunului;
• obligația de a garanta pentru evicțiune, în situația în care dreptul de uzufruct a fost constituit printr-o convenție cu titlu oneros.